Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Slave boson mean-field theory of an impurity interacting with strongly correlated electrons
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Proceeding of the 24th Conference of Theoretical Physics
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2002
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực:
Tác giả: Lê Quý Thông
Thuộc đề tài: 0