Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Specific heat of a magnetic impurity lattice embbeded in a strongly correlated electron system
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Proceeding of the 26th Conference of Theoretical Physics
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2003
Tập:
Số:
Trang: 254
Lĩnh vực:
Tác giả: Lê Quý Thông
Thuộc đề tài: 0