Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Low temperature optical interband transition in semiconductor quantum dots
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Proceeding of the 27th Conference of Theoretical Physics
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2000
Tập:
Số:
Trang: 104
Lĩnh vực:
Tác giả: Lê Quý Thông
Thuộc đề tài: 0