Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Khảo sát một số đặc điểm phân tử và nông sinh học của các dòng lúa chịu hạn
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2007
Tập:
Số: 37
Trang: 107-118
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Văn Song, Hồ Lê Quỳnh Châu, Hoàng Tấn Quảng, Dương Thị Thảo Trang, Nguyễn Hoàng Lộc
Đề tài liên quan: 0