Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: On Segre Bound for the Regularity Index of Fat Points in P^2,
Tạp chí:
ISSN: 0251-4184
Tên tạp chí Acta Mathematica Vietnamica (0251-4184, E-ISSN: 2315-4144)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SPRINGER SINGAPORE PTE LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 1999
Tập:
Số: 24
Trang: 75-81
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN, Toán học cơ bản
Tác giả: Phan Văn Thiện
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://journals.math.ac.vn/acta/pdf/9901075.pdf