Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The role of FDLS in scheduling in OBS networks
Tạp chí:
ISSN: 1859-1388
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388, E-ISSN: 2615-9678)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2011
Tập: 69
Số: 6
Trang: 75-85
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hồng Quốc
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://130.203.136.95/viewdoc/download;jsessionid=80B0824BCA849EFF4ED931EB40FC2EAE?doi=10.1.1.1075.9138&rep=rep1&type=pdf