Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của chiều dài buồng cộng hưởng và nồng độ chất màu lên phổ tích phân của laser màu băng rộng
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2011
Tập:
Số: 65
Trang: 31-36
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Mai Xuân Gia; Nguyễn Đăng Thân; Đỗ Quang Hòa, Lê Ngọc Minh, Hoàng Hữu Hòa
Thuộc đề tài: 0