Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Phát xung Picô giây hồng ngoại gần bằng phương pháp chọn lọc thời gian phổ
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2011
Tập:
Số: 65
Trang: 73-76
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Hoàng Hữu Hòa, Lê Ngọc Minh, Đỗ Quang Hòa
Đề tài liên quan: 0