Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hai rìu đồng Đông Sơn mới phát hiện ở Quảng Lưu - Quảng Trạch (Bình Trị Thiên)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1986
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1986
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Lê Duy Sơn
Đề tài liên quan: 0