Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Production of recombinant NPRC10 protease in 14-L fermentation scale
Tạp chí:
ISSN: 2248 –9215
Tên tạp chí TNU Journal of Science and Technology (Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên) (2734-9098, E-ISSN: 2615-9562)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Thái Nguyên
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2012
Tập: 2
Số: 4
Trang: 913-918
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyen Sy Cong, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đức Huy
File đính kèm:
  1. 17.-Production-of-recombinant-NPRC10-protease-in-14-L-fermentation-scale.pdf
Thuộc đề tài: 0