Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Towards the Development of Large-scale Data warehouse Application Frameworks.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Fifth International Conference on Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems (CONFENIS 2011).
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2011
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoang Thi Anh Duong, Tran Hieu,A Min Tjoa, Nguyễn Thanh Bình
Đề tài liên quan: 0