Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Phân tích hiệu quả của các giải thuật lập lịch trên mạng chuyển mạch chùm quang
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2012
Tập: 74
Số: 5
Trang: 83-95
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hồng Quốc
Đề tài liên quan: 0