Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Development of pig production by improving VAC systems in upland farming
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí J.Agr. & Food Ind
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1996
Tập: 10
Số:
Trang:
Lĩnh vực:
Tác giả: Lê Văn An
Thuộc đề tài: 0