Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Using leguminous trees as a protein supplement feed at smallholder in the upland farming
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Proceeding Workshop Of The Hue ColleOf Agriculture And Forestry, Held January 2000
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2000
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực:
Tác giả: Lê Văn An
Thuộc đề tài: 0