Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Community-based Upland Natural Resource Management In Xuan Loc Commune
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Thua Thien Hue
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1998
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực:
Tác giả: Lê Văn An
Thuộc đề tài: 0