Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Study on preservation methods and using cassava for feeding pigs in Thua Thien Hue province
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Research and Extension on Cassava production in Vietnam. Institute of Agricultural Science in the South. Ho Chi Minh City, Vietnam.
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1999
Tập:
Số:
Trang: 97-105
Lĩnh vực:
Tác giả: Lê Văn An
Thuộc đề tài: 0