Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The use of local feeds for animal production in upland areas
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Paper presented at the Workshop on Sustainable Natural Resource Management, held in Hue, March 1996
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1996
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực:
Tác giả: Lê Văn An
Thuộc đề tài: 0