Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tính sắt từ yếu của nano Perovskite La1-xYxFeO3
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí khoa học và Giáo dục Đại học Sư phạm Huế.
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2012
Tập:
Số: 01
Trang: 12
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Trọng Đức, Đặng Lê Minh
Đề tài liên quan: 0