Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá phân hạng khả năng thích nghi đất đai phục vụ cho việc phát triển cây cao su tiểu điền tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Kinh Tế sinh thái
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2012
Tập:
Số: 41
Trang: 29-34
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Huỳnh Văn Chương, Lê Đình Huy, Nguyễn Thị Nga
Đề tài liên quan: 0