Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá phân hạng thích nghi đất đai để định hướng mở rộng diện tích sản xuất phục vụ chương trình phát triển nông thôn mới tại vùng đồi núi thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2012
Tập: 75B
Số: 6/2012
Trang: 17-28
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Huỳnh Văn Chương, Lê Đình Huy, Phạm Gia Tùng, Lê Quỳnh Mai, Nguyễn Bích Ngọc
Đề tài liên quan: 0