Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Identification of pi-km stable blast resistance gene in some rice (Oryza sativa L.) cultivars.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Annals of Biological Research (0976-1233)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Ethics & Malpractice Statement
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2012
Tập: 3
Số: 1
Trang: 322-329
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Dương Thị Thảo Trang, Trần Thị Đức, Nguyễn Công Tiến, Trần Thị Thu Hà, Trương Thị Bích Phượng
Đề tài liên quan: 0