Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu đa dạng di truyền quần thể nấm đạo ôn hại lúa (Pyricularia oryzae) ở Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí công nghệ sinh học
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2011
Tập: 9
Số: 4
Trang: 1-4
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trương Thị Bích Phượng, Nhi, Trần Thị Phương, Dương Thị Thảo Trang, Vân, Nguyễn Thị, Trần Thị Thu Hà
Đề tài liên quan: 0