Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đặc điểm địa mạo đồng bằng Quảng Trị
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Nội san Khoa học ĐHSP Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1986
Tập:
Số: 7
Trang: 6-8
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Thám
Đề tài liên quan: 0