Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Phương pháp xác định các hệ số thực nghiệm trong công thức lý thuyết tính toán chiều sâu xói cục bộ tại trụ cầu
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Giao thông Vận tải (0866-7012)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Bộ Giao thông vận tải
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2011
Tập:
Số: 4
Trang: 50-51
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Nguyễn Thế Hùng
Đề tài liên quan: 0