Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Sử dụng phương pháp cân bằng năng lượng để xây dựng công thức tính xói cục bộ tại trụ cầu,
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2011
Tập:
Số: 1(13)
Trang: 32-38
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Nguyễn Thế Hùng
Thuộc đề tài: 0