Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: A general mathematical model of two dimensional horizontal flow of seawater instrusion - Application to Danang City,
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tuyển tập Hội thảo Pháp-Việt tại Đại học Nice
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2010
Tập:
Số:
Trang: 348-365
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Nguyễn Thế Hùng
Đề tài liên quan: 0