Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: On the finite element technique for the shallow water equations application to urban flooding,
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tuyển tập hội nghị World City Water Forum
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2009
Tập:
Số:
Trang: 2321-2329
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Nguyễn Thế Hùng
Thuộc đề tài: 0