Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Determining the rational dimension of Thoa river to ensure the drainage during the crop period,
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tuyển tập hội nghị World City Water Forum,
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2009
Tập:
Số:
Trang: 17-46
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Nguyễn Thế Hùng
Đề tài liên quan: 0