Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Priority Challenges of Da-Nang City in Development of Eco-efficient Water Infrastructure,
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỹ yếu Hội thảo ESCAP Thai Lan,
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2009
Tập:
Số:
Trang: 102-110
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Nguyễn Thế Hùng
Đề tài liên quan: 0