Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu hoạt tính xúc tác cuả một số muối kim loại chuyển tiếp trong quá trình ô xy hoá liên hợp cácbua hydrô và sunfua hydrô.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tin tức Viện hoá học
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1986
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Phùng Chí Sỹ
Đề tài liên quan: 0