Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Sự cần thiết đưa yếu tố môi trường vào quy hoạch sử dụng đất
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học đất
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2010
Tập:
Số: 35/2010
Trang: 99-103
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Thị Vòng
Đề tài liên quan: 0