Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hiệu quả quy hoạch sử dụng đất đối với nhóm đất nông nghiệp - cách tiếp cận về chỉ tiêu và phương pháp đánh giá
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đất
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2011
Tập:
Số: 38-2011
Trang: 133-137
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Thị Vòng
Đề tài liên quan: 0