Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Phương pháp xác định hiệu quả quy hoạch sử dụng đất đối với nhóm đất nông nghiệp - ứng dụng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Phát triển,
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2011
Tập: 9
Số: 06-2011
Trang: 978-984
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Thị Vòng
Đề tài liên quan: 0