Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Quy hoạch sử dụng đất huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội và một số yếu tố bảo vệ môi trường
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đất,
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2012
Tập:
Số: 39-2012
Trang: 162-168
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Thị Vòng
Đề tài liên quan: 0