Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ từ năm 1945 đến nay: Thành tựu, kinh nghiệm và vấn đề đặt ra,
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2007
Tập:
Số: 7
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Cảnh Huệ
Đề tài liên quan: 0