Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Kiến thức bản địa và kinh nghiệm thực tiễn của người dân ứng phó với nhiễm mặn trong sản xuất nông nghiệp tại vùng cát Quảng Trị
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2012
Tập:
Số:
Trang: 108-115
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Võ Chí Tiến, Hoàng Mạnh Quân, Lê Thị Hoa Sen, Hoàng Thị Thái Hòa
Đề tài liên quan: 0