Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu đa dạng protein dự trữ ở một số giống bưởi (Citrus grandis L.) bằng kỹ thuật điện di SDS
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí TNU Journal of Science and Technology (Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên) (2734-9098, E-ISSN: 2615-9562)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Thái Nguyên
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2012
Tập: 75B
Số: 6
Trang: 125-133
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đức Huy, Lê Thị Thu Hẳng, Cù Lê Nguyên
File đính kèm:
  1. 16.-Nghiên-cứu-đa-dạng-protein-dự-trữ-ở-một-số-giống-bưởi-Citrus-grandis-L.-bằng-kỹ-thuật-điện-di-SDS.pdf
Thuộc đề tài: 0