Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: "A Comparison of Donor-acceptor Interactions in Borane Complexes of Divalent Tetrylenes(II) and Divalent Tetrylones(0) using Energy Decomposition Analysis Method with Natural Orbital for Chemical Valence Theory".
Tạp chí:
ISSN: E-ISSN: 2308-0477
Tên tạp chí Smart Science (E-ISSN: 2308-0477)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản TAYLOR & FRANCIS LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2016
Tập:
Số:
Trang: 28-37 (ISI)
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính), Huỳnh Thị Phương Loan, Lê Thị Hòa, Phạm Văn Tất, Đặng Tấn Hiệp
Đề tài liên quan: 0