Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá tính kháng bệnh đạo ôn của một số giống lúa chủ lực ở Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Nông Ngiệp và Phát Triển Nông Thôn
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2012
Tập: Tháng 3/2012
Số:
Trang: 168-172
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Dương Thị Thảo Trang, Nguyễn Thị Phương Nhung, Nguyễn Văn Trung, Trương Thị Bích Phượng, Trần Thị Thu Hà
Đề tài liên quan: 0