Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: AQUAPONICS - Mô hình nuôi trồng rau và thủy sản an toàn cho môi trường và sức khỏe con người
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo Môi trường và Phát triển bền vững lần 2, đại học Nông Lâm - tp HCM
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2012
Tập:
Số:
Trang: 184
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Yến
Đề tài liên quan: 0