Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của nước một số hồ trong Kinh thành Huế qua các chỉ số dinh dưỡng
Tạp chí:
ISSN: 1859-1388
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388, E-ISSN: 2615-9678)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2012
Tập: 75B
Số: 6
Trang: 267
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Yến, Phạm Khắc Liệu (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://drive.google.com/file/d/0B4EcQSfTDEq2VWFkSVRQVHQtaDQ/view?usp=sharing