Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá tình trạng sử dụng thức ăn và năng suất cá nuôi nước ngọt ở nông hộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn, Chuyên đề phát triển nông nghiệp bền vững khu vực Miền Trung – Tây Nguyên
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2012
Tập:
Số:
Trang: 122-126
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
Đề tài liên quan: 0