Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Dietary amino acid requirements of fingerling hybrid catfish (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) as estimated by the ideal protein approach
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí INTERNATIONAL CONFERENCE Livestock-Based Farming Systems, Renewable Resources and the Environment 6-9 June 2012, Dalat, Vietnam
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2012
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Lê Đức Ngoan, Jan Erik Lindberg
Đề tài liên quan: 0