Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Simone de Beauvoir: Nhục cẩm thân thể và đối thoại triết học
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Nhà văn (434)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội Nhà văn Việt nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2013
Tập:
Số: 2
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Trần Thị Sâm
Đề tài liên quan: 0