Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Kỳ ảo tham gia vào văn học với tư cách gì?
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội thảo khoa học "Yếu tố kỳ ảo trong văn học", Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2013
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Trần Thị Sâm, Trần Đình Nhân
Đề tài liên quan: 0