Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: SYNTHESIS OF TIN OXIDE-MODIFIED MESOPOROUS MCM-41 AND CATALYTIC ACTIVITY IN NOPOL SYNTHESIS
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Proceedings Hội nghị Khoa học Quốc tế có phản biện khoa học. (23)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản .
Loại tạp chí Báo cáo khoa học
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2012
Tập: AMN-094-P
Số:
Trang: 964-969
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoàng Hữu Hòa
Thuộc đề tài: 0