Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu môi trường nuôi cấy callus của cây hà thủ ô đỏ (Polygonum multiflorum Thunb).
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ lần thứ 7. Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2007
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Hữu Thuần Anh
Đề tài liên quan: 0