Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Modification of Co Dinh bentonite with cetyltrimethyl ammonium bromide by ion exchange and sonication assisted ion exchange methods
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2011
Tập: T.49
Số: 5AB
Trang: 715 -720
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Nguyễn Lê Mỹ Linh, Nguyễn Thị Thục Nhi, Đinh Quang Khiếu, Trần Xuân Mậu, Phú, Nguyễn Hữu
Thuộc đề tài: 0