Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: A New Algorithm of Group Scheduling in OBS Core Nodes
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Proceedings of IEEE 2013 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC2013)
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2013
Tập:
Số:
Trang: 592-596
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Hồng Quốc, Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Sơn
Thuộc đề tài: 0