Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ứng dụng GIS xác định diện tích đất ngập lụt do nước biển dâng tại xã Hải Dương, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. (APPLICATION GIS TO DETERMINE FLOODING AREA BY SEA LEVELS RISING AND PROPOSE LAND USE TYPES ADAPTATION AT HAI DƯƠNG COMMUNE, HUONG TRA DICTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội nghị Khoa học địa lý toàn Quốc lần thứ 7. 10/2013
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2013
Tập:
Số:
Trang: 554-564
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Phúc Khoa, Lê Ngọc Phương Quý
Đề tài liên quan: 0